Over de stichting

Over de stichting

‘Gezonde mensen in een gezonde wereld’ is het universele doel dat wij met Stichting Active Health Foundation (AHF) willen realiseren. Ons gedachtengoed hebben wij vastgelegd in een mission statement. Een document dat fungeert als ethisch reflectie- en toetsingsinstrument voor ons handelen en van onze samenwerkingspartners.

Hoofddoel

Statutair vastgelegd, is het hogere doel van de stichting:

  • Zoveel mogelijk mensen bewustmaken van de universele waarde van gezondheid voor zichzelf, hun omgeving, de samenleving en de wereld vanuit integraal perspectief.

Subdoelen

De subdoelen van Active Health Foundation zijn:

  • Via integrale gezondheid een basisvoorwaarde realiseren voor de verwezenlijking van de Sustainable Development Goals (SDG’s, Duurzame Ontwikkelingsdoelen) 2015 – 2030 van de Verenigde Naties
  • Via de waarde van gezondheid een basisvoorwaarde realiseren voor bewust economisch handelen: lokaal, sociaal, groen en in een maatschappelijke context.

Extra aandacht

Hierbij hebben wij extra aandacht voor onderstaande SDG’s:

2: Beëindiging van honger, bereiken van voedselzekerheid, verbeterde voeding en promotie van  duurzame landbouw
3: Verzekeren van goede gezondheid en welzijn op elke leeftijd
4: Verzekeren van gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs en bevorderen van levenslang leren voor iedereen
5: Bereiken van gendergelijkheid en zelfontplooiing/empowerment voor alle vrouwen en meisjes
8: Bevorderen van inclusieve en duurzame economische groei, werkgelegenheid en eerlijk werk voor iedereen
12: Verzekeren van duurzame consumptie- en productiepatronen

Geen winstoogmerk

Als Stichting beogen wij het realiseren van maatschappelijk impact en niet het maken van winst. Active Health Foundation is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Meer over ons

Lees meer over: