Beleidsplan

Beleidsplan

Om het ideaal ‘gezonde mensen en een gezonde wereld’ te realiseren, steunt de Active Health Foundation (AHF) initiatieven op verschillende impactniveaus via een mix aan traditionele en moderne, financiële en niet-financiële filantropische instrumenten. De diverse niveaus scheppen tezamen een context waarin het individu gefaciliteerd wordt om bewust en in vrijheid te kunnen kiezen voor gezondheid.

Criteria voor steun

Als stichting initiëren wij zowel zelf activiteiten als dat wij steun geven aan derden die bij ons een steunverzoek indienen welke wordt gehonoreerd. Een activiteit komt in aanmerking voor steun als het voldoet aan onderstaande criteria:

  • Het is gericht op het algemeen nut.
  • Het draagt bij aan de doelstellingen van de Active Health Foundation.
  • Het komt zonder steun van de Active Health Foundation onvoldoende van de grond en/of krijgt onvoldoende bekendheid.

Vormen van steun

De vorm waarin de Active Health Foundation steun geeft aan een activiteit is maatwerk. Vormen van steun zijn onder meer: giften, (wetenschappelijk) onderzoek initiëren en promoten, consultancy (al dan niet in co-creatie), venture philanthropy, leningen, het houden van fondsen en belangen, opzetten van (communicatie)campagnes, netwerkvorming, helpende hand bij het oprichten van samenwerkvormen zoals stichtingen en/of coöperaties voor diverse projecten.

Projecten

Gehonoreerde activiteiten worden ondergebracht in een project. Dit project wordt op de website gepubliceerd bij ‘Projecten lopend’ met informatie over het doel, de inhoud en de vorm van steun. De fase waarin een project zich bevindt, kan variëren van verkenning tot realisatie. Nadat een project is gerealiseerd, is informatie daarover beschikbaar bij ‘Projecten afgerond’.

De projecten dragen inhoudelijk vanuit verschillende domeinen en invalshoeken van gezondheid bij aan het statutaire hoofddoel: zoveel mogelijk mensen bewustmaken van de universele waarde van gezondheid voor zichzelf, hun omgeving, de samenleving en de wereld vanuit integraal perspectief.

Middelen

Inkomsten van de Stichting wordt verkregen uit giften (donaties) van particulieren, commerciële organisaties, ANBI-instellingen en door toekenning van subsidies. Daarnaast kunnen partijen in natura (kennis, menskracht, netwerk, et cetera) bijdragen. Het vermogen dat de Active Health Foundation aanhoudt voor de lopende projecten en het kunnen honoreren van nieuwe steunverzoeken, staat op een rekening courant bij de Triodos bank. Na afloop van het boekjaar wordt de financiële verantwoording gepubliceerd en, sinds 2020, het Standaardformulier Publicatieplicht.

Heeft u een vraag?

Wilt u meehelpen? Draag bij op een manier die bij u past. Samen maken wij het gezonde verschil!

Contactformulier