De organisatie

De organisatie

Stichting Active Health Foundation (AHF) is op 5 september 2017 opgericht te Rotterdam.

AHF kent een Bestuur en een – nog in oprichting zijnde – Comité van Aanbeveling. De voorzitter van het Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de projecten met instemming en onder toezicht van de overige bestuursleden. Bij de keuze van projecten, samenwerkingspartners en andere handelingen wordt het Bestuur geadviseerd door het Comité. De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Noblesse oblige

De bestuursleden en adviesleden acteren vanuit ‘noblesse oblige’. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben de bestuursleden recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Middelen van de Stichting

Het vermogen van de Stichting wordt verkregen uit giften van particulieren, bedrijven, goede doelen en door toekenning van subsidies. Daarnaast zijn er diverse partners die in natura (kennis, menskracht, netwerk et cetera) en/of financieel bijdragen aan de realisatie van projecten. Het bestuur publiceert na afloop van ieder boekjaar een verslag met daarin haar activiteiten en de financiële verantwoording.

Hoofdlijnen beleidsplan

De Stichting verleent met inzet van traditionele en moderne filantropische instrumenten zowel financiële als niet-financiële steun aan initiatieven die bijdragen aan het doel  ‘Gezonde mensen in een gezonde wereld’. De initiatieven zijn ondergebracht in projecten. Om te zorgen dat de Stichting in haar jonge bestaan op zo kort mogelijke termijn in het dagelijks leven van mensen een bijdrage leveren aan de bewustwording van de waarde van gezondheid (hoofddoel) en recht kunnen doen aan onze subdoelen, ligt de focus in de eerste helft van 2018 op de lopende projecten ‘Veerkracht onderwijs’ en ‘Food for Health’. Parallel aan het Food for Health project worden er met diverse partijen verkennende gesprekken gevoerd voor andere projecten. Deze zogenaamde ‘projecten in ontwikkeling’ worden in uitvoering genomen na finale toetsing aan de doelstellingen van AHF en na overeenstemming over de vorm en mate van steun door de Stichting. De werkwijze van de stichting is dat zij zelf actief projecten initieert, benadert en selecteert.

Lees meer over: