De organisatie

De organisatie

Stichting Active Health Foundation (AHF) is op 5 september 2017 opgericht te Rotterdam. Het bestuur bestaat uit vier leden waarbij de voorzitter verantwoordelijk is voor de dagelijkse aansturing van de projecten. Dit doet hij met instemming en onder toezicht van de overige bestuursleden. De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Noblesse oblige

De bestuursleden en adviesleden acteren vanuit ‘noblesse oblige’. Zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben de bestuursleden recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Middelen van de Stichting

Het vermogen van de Stichting wordt verkregen uit giften (donaties) van particulieren, bedrijven, goede doelen en door toekenning van subsidies. Daarnaast zijn er diverse partners die in natura (kennis, menskracht, netwerk et cetera) en/of financieel bijdragen aan de realisatie van projecten. Na afloop van ieder boekjaar wordt er een financiële verantwoording gepubliceerd. Bij de afzonderlijke projecten staat vermeld op welke wijze AHF heeft bijgedragen.

Hoofdlijnen beleidsplan

De Stichting verleent met inzet van traditionele en moderne filantropische instrumenten zowel financiële als niet-financiële steun aan initiatieven die bijdragen aan het universele doel  ‘gezonde mensen in een gezonde wereld’. De jaren 2018 en 2019 stonden in het teken van het treffen van voorbereidingen om de Stichting vanaf 2020 te voorzien van een substantiële begroting om haar doelen te realiseren.

In 2018 heeft AHF geïnvesteerd in meerdere activiteiten, die deels hun vervolg hebben gekregen in 2019 en 2020. Zie de lopende projecten voor nadere informatie per project. Parallel aan de lopende projecten worden er met diverse partijen verkennende gesprekken gevoerd voor andere projecten en activiteiten. Deze zogenaamde ‘projecten in ontwikkeling’ worden in uitvoering genomen na finale toetsing aan het mission statement van AHF en na overeenstemming over de vorm en mate van steun door de Stichting. De werkwijze van de stichting is dat zij zelf actief projecten initieert, benadert en selecteert.

Lees meer over: