Project Food for Health

Food for Health

Gezondheid staat steevast bovenaan in lijstjes van wat mensen echt belangrijk vinden… maar in de praktijk blijkt het voor velen lastig om in alle opzichten een gezond leven te leiden vanwege een kloof tussen weten, willen en kunnen doen. Een kloof die de meeste impact heeft op kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals de medemens met een lage sociaaleconomische status (SES), een chronische ziekte en/of, de generatie van de toekomst, jongeren.

Doel

Het project Food for Health is er op gericht om het individu in zijn eigen leefomgeving – zijn eigen wijk – integraal te faciliteren op zijn zelfredzaamheid rond de waarde van gezondheid in zijn denkvermogen en ‘doenvermogen’ (WRR-rapport nr.97 ‘Weten is nog geen doen’). Met aandacht voor upstream en downstream invloeden op ons gedrag. Upstream factoren, de inrichting van onze leefomgeving en de sociale, economische, politieke en culturele context die daarop van invloed is. Downstream factoren, de meer individuele psychologische en biologische factoren die onze (on)gezonde keuze beïnvloeden.

Inhoud

De beschreven beweging wordt gecreëerd door het individu vanuit een aantrekkelijke plek in zijn nabije publieke leefomgeving via fysieke ingrepen (materiële omgeving)  en/of sociaal-culturele ingrepen (events), te nudgen op gezonder gedrag zonder de ongezonde keuze te verbieden.

Centraal hierbij staat:

  • Het schijnbaar onmogelijke in de praktijk mogelijk maken; beschikbaarheid van gezonde biologische voeding voor de medemens met een kleine beurs.
  • Emancipatie; educatie over de waarde van gezondheid op alle essentiële levensgebieden. Dus aandacht voor zowel voeding, beweging en stressvermindering als voor zingeving, sociale relaties en werktevredenheid.
  • Participatie; deelname aan de maatschappij al dan niet tegen een financiële vergoeding.
  • Samenwerken en versterken; aansluiten bij en bekrachtigen van bestaande gezondheidsbevorderende bewegingen/interventies van publieke instanties, ondernemers en burgers in de wijk.

De praktische vertaling hiervan in de openbare ruimte van de eigen wijk is:

  • Via een fysieke ingreep – plaatsing van een ‘gezond gebouwde’ paviljoen/kiosk – een aantrekkelijke gezondheidshub creëren waar het individu laagdrempelig de keuze kan maken voor gezonde biologische voeding tegen democratische prijzen en informatie krijgt aangereikt over hoe je op alle facetten van je leven gezond kunt leven.
  • Via sociaal culturele ingrepen – (bestaande) events zoals een gezondheidsmarkt, schooldag van de duurzaamheid, een gezonde buurtlunch, een veiling van gezonde diensten et cetera – rond de gezondheidshub een levendige beweging aanjagen die het individu nudged op bewustzijn van de waarde van gezondheid voor zichzelf, zijn omgeving, de samenleving en/of de wereld.
  • Participatie door betrokken burgers in de rol van vrijwilliger en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Doorontwikkeling van de Gezonde Wijk naar een Integraal Gezonde Wijk én een impuls geven aan de beweging van nazorg naar voorzorg (preventie) via een zogenaamde ‘verbindingsmanager’. Een verbindend persoon die de samenwerking op zoekt met publieke instanties (huisartsenpost, steunpunt schuldhulpverlening, scholen, culturele instellingen etc) ondernemers en actieve burgers in de wijk die zich hard (willen) maken voor een gezonde en groene wijk.

Uitvoering

Dit project wordt uitgevoerd door de sociale onderneming Yes We Do!. Met een aantal gemeenten zijn de gesprekken reeds in een vergevorderd stadium. De ambitie is om in het vierde kwartaal 2017 in een van deze gemeenten te starten met de eerste Food for Health gezondheidshub.

Bijdrage leveren

Wilt u ook een bijdrage leveren aan het Food for Health project? Steunen kan op verschillende manieren.

Contact

Wilt u meer informatie? Bel ons op 088 – 28 66 000  of vul het contactformulier in.